در گورستان ها نیز انگار مرده ها ثروت خود را به رخ هم میکشند.  ساختن سنگ قبر های بزرگتر  و پر نقش و نگار در بیشتر کشور ها مرسوم شده است. این سنگ قبر ها در روسیه نمونه ای از این رسم میباشد.

  

سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)
   
سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)

 

سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)

 

سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)

 

سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)

 

سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)

 

سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)

 

سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)

 

سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)

 

سنگ قبر های عجیب در روسیه (10 عکس)